Bài 6: Hành vi khách hàng khi tìm kiếm là gì?


Hành vi khách hàng khi tìm kiếm là gì?

  •  Tìm kiếm và chia sẻ là hai hành vi phổ biến nhất của người dùng Internet. 
  • Hơn 90% người dùng Internet sử dụng công cụ tìm kiếm. Do vậy, tiếp thị qua công cụ này sẽ rất hiệu quả.