Danh sách bài học:

Giới thiệu tổng quan về SEO và những kiến thức cơ bản đầu tiên về SEO

Hướng dẫn sử dụng các công cụ liên quan

Quá trình tối ưu hóa website và nội dung các trang trong website nhắm giúp trang web
trở nên thân thiện hơn với các bộ máy tìm kiếm