Bài 1 – Đặt vấn đề

0% Hoàn thành

25%

Cách thức tìm kiếm thông tin một sản phẩm, một dịch vụ,… của bạn?

Bạn thường đọc các kết quả thứ mấy trong kết quả trả về?

=>Phải hiển thị được thông tin trang web trên trang top kết quả 

trả về của Search Engine với chi phí rẻ nhất và bền vững nhất?